Peygamberi Metod Teorisinde Kongreler | Düzenleyenler
Üstad Abdüsselâm Yâsin

 • Düzenleyenler
 • Uluslararası Eğitim ve Bilim Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi
 • Avrupa İslami İlimler Enstitüsü
 • İslami İlimler Araştırmalar Vakfı


Temel Konu

Siraç AnsiklopedisiKonferansı Düzenleyenler


Üstad Abdüsselam Yasin’e Göre Peygamberi Metod Teorisinde
Kur’an’ın Merkezliği

konu altında, Uluslararası Bilim ve Eğitim Çalışmaları Merkezi
ile Avrupa İslami İlimler Enstitüsü,
ve İslami İlimler Araştırma Vakfı’nın katılımıyla,
Birinci Uluslararası İlmi Kongreyi düzenliyorlar.


Uluslararası Eğitim ve Bilim Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi

Uluslararası Eğitim ve Bilim Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi

Tanım:

Bu merkez, müstakil bir eğitim ve öğrenim kurumudur. Yıl 2004’te, eğitim ve öğrenimde usta ve mütehassıs bir grup insanın önerisiyle kuruldu. Ana merkezi Paris’tedir. Bir kısım eğitim çalışanlarının gayretleriyle Beyrut/Lübnan’da bir şubesi açılmıştır.

Amaçları :

Bu eğitim kurumu aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye çalışıyor :

 • Eğitimi, öğrenimi ve bilimi geliştirmek için stratejik planlamaya pozitif bir katkı yapmak.
 • Amaca yönelik bir eğitim ve ilim anlayışının ortaya çıkmasına çalışmak. Bu öyle bir anlayış olmalı ki; bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermeli. Bunların arasındaki farklara ve özelliklere riayet edebilmeli.
 • Projesi olanlar için öneri, yönlendirici çalışma ve okuma imkânlarını sunmak. Bu imkânları; eğitim, öğrenim ve irfanı iyileştirici yapılanmada, yenilenmede, değişim ve dönüşümde seçkin bir seviye kazandırmak için bu konuda istekli olan grup ve kurumlara sunmak.
 • Bu amaçları gerçekleştirecek eğitimsel ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek. İnsanlığın eğitim ve ilim mirasını ihyaya çalışmak.
 • Bilim, icad, geliştirme ve yenileme sahalarında başarılı deneylerin ve fikirlerin mütehassıs, mütefekkir ve usta insanlar arasında alışverişini kolaylaştırmakla beraber; bilimsel, teknik ve irfani birikimin ulaşımını ve etkileşimini kolaylaştırmak.
 • Yönlendirme, analiz ve öneri bazında bilimsel ve eğitsel literatürü takip etmeye çalışmak.
 • Uluslararası, bölgesel ve yerel sempozyumlarda eğitim ve öğrenim derinliğini ve ilgili değişik alanlardaki literatürü elde etmeye özen göstermek.
 • İlgili derneklerle yardımlaşma çerçevesinde cahilliği en aza indirme çalışmalarına katılmak.
 • İnşa ve geliştirme çerçevesinde kongre ve sempozyumları ve özel kurumları öğrenmek ve onların çalışmalarını değerlendirmek.
 • Eğitimin değişik zorluk ve engellerini öğrenmek; ilmi öneriler çerçevesinde onları aşmak için katkıda bulunmak.
 • En yüksek metodlara ve en yeni araçlara dayanan ideal eğitim kurumlarını tesis etmeye çalışmak.
 • Belirli alanlarda ihtisas dergilerini ve yayınları çıkarmak.
 • Genelin istifadesi için, ciddi yayınları, icadları, araştırmaları ve tezleri sahiplenmek, onları yayınlamak.
 • Henüz iş dünyasına atılmadan yeni mezunlara dönemsel eğitimler vermek, onları işe ve ustalığa hazırlamak.
 • Toplumların gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek, çalışmalar çerçevesinde öğrencilerini önemli ihtisaslara yönlendirmek.
 • Eğitim ve ilim alanlarında değişik gelişmeleri karşılayabilmek için en son araştırma ve çalışmaları değişik dillere tercüme etmeyi teşvik etmek.
 • Akademik çalışmaları takip etmek, onları analiz etmek.
 • Ve istifade için onları yayınlamak için katkı yapmak.


Avrupa İslami İlimler Enstitüsü

Avrupa İslami İlimler Enstitüsü

İsmi:

(Institut Européen des Sciences Islamiques) olan bu kurum, bilimsel ve akademik eğitim için kurulmuştur. Ticari değildir. Belçika ekonomi başkentinde 2011 Nisan ayında kurulmuştur.

Amaç:

Bir buçuk asırdan daha fazla bir zamandan beri Avrupa’nın İslam’ı ve Kur’an’ı araştırmalarından sonra araştıran kişi, genel olarak bütün Batıda özel olarak Avrupa memleketlerinde Kur’an ve İslamın hala bilinmediğini düşünebilir. İşte bunun içindir ki; Avrupa İslami İlimleri Enstitüsü kendisine eksen bir amaç çizmiştir. O da şudur: Bütün Avrupa ortamlarında gerek dil açısından, gerek hukuk açısından ve gerek maneviyat açısından İslami ilimleri tanıtmak.

Vizyon:

Enstitü, İslam’ın şeriat ilimleri eğitimini vermeye; Kur’an ve ilgili ilimleri okutmak için esaslı bir yöntemi kurmaya çalışır. Bunu yaparken de Avrupa standartlarında akademik bir eğitim verir. Bununla bütün çağlar ve bütün sosyal alanlar için İslami ilimleri sunar, öğretir ve ezberletir.

Misyon:

Bütün Avrupa’da ve özellikle İslam Âleminde İslami ve şer’i ilimleri anlama ve kabullenme seviyesinin yükselmesine katılmak. Böyle önemli bir görev ise, ancak sağlıklı ve dengeli bir bakış açısını oluşturmakla olur. Bu da bütün yayın araçlarıyla, yayın yapmak ve kongre, kurs, konferans ve derslerle ancak gerçekleşebilir. Ayrıca dünyada ve Avrupa’da İslami şer’i ilimlerle ilgilenen bütün çevrelere açık, ilimde yardımlaşma ve iletişimler gerekir. Delillerle basit ve aşırı ideolojilere ve İslam’a düşman görüşlere cevap vermek gerekir.

Değerler:

 • İlim ve ilim ehline karşı saygı, sevgi ve samimiyet ile donanmak. Enstitünün rehberleri, hocaları ve görevlileri arasında İslami ahlakı, insani değerleri sevdirmek ve onları hayatın dayanakları yapmak.
 • Kardeşlik, istişare, bilgi ve çalışma gibi değerleri edinen, herkese açık ciddi, ilmi bir çevre oluşturmak.
 • Engelleri ve kapalılığı atmak, şeffaf bir iletişim ve diyalog ilkesini oturtmak.

Amaçlar:

 • Toplumun içine yayılmış, herkese açık, İslami, şer’i ilimleri tanıtacak bir çerçeve hazırlamak.
 • Kız ve erkek öğrencilerin dini ilimler sahalarındaki maharetlerini geliştirmek. Kesintisiz olarak Hz. Peygambere varıncaya kadar Kur’anın tecvidli kıraatini ve hıfz edilmesini sağlamak yanında yine kesintisiz senetleriyle Peygamberimizin hadislerini öğrenmek. Ki; hayatta canlı olarak çıkan sorunları çözmekte asli kaynaklara başvurabilsinler. Ve Kur’anın dil yapısını sağlam ve köklü olarak öğrensinler. Ve dini ilimleri diğer dillere çevirmek için alıştırmalar yapsınlar.
 • İlmî, aydınlatıcı, toplumun her alanına yönelik kurslar vermekle topluma hizmet etmek. Ki bu kurslarla yoğun bir şekilde İslam dinini ve İslami ilimleri tanıtmakla, toplumdaki aşırı, karıştırıcı ve çirkin davranışları giderebilsinler. Bu temel görev yanında Avrupa toplumlarının oluşumları içinde sosyal ve dini barışı sağlamak için katkıda bulunmak.
 • Avrupada ve dünyada olan benzeri üniversite, enstitü ve gruplarla daima iletişim içinde olmak. İhtisas sahalarında bilgilerini onlarla takas etmek.
 • Enstitümüzün makale ve kitaplarını Arapçada ve diğer Avrupa dillerinde yayınlamak... Bu şekilde toplumun alanlarının çoğuna Enstitünün faydasını yaymak.

Enstitüde Dini İlimler Programı:

Enstitü, dini veya dine hizmet edecek konularda 18’e yakın madde üzerinde ders programı yapmıştır. Ki Enstitü ile aynı amaç hedefleyen Hollanda’daki İslam Üniversitesi Enstitü öğrencilerine İslami ilimler diplomasını versin. Bu da aşağıda gösterildiği üzere öğrenciler bütün bu maddelerde imtihanı kazandıktan sonra olur. Bu maddeler şunlardır:
Tecvid, senedli kıraat icazetı, metodik bir şekilde Kur’an hıfzı, belgeli Kur’an ilimleri veya Kur’an Tarihi ve Tefsir Usulü. Tefsir ve Tefsir çeşitleri, İslam Akaidi, Hadis Literatürü, Hadis Metni, senetli Hadis kitabı icazeti, Fıkıh, Usul-ul-fıkıh, Belagat, Tasavvuf, Nahiv, Sarf, Siret İslam Tarihi, Hitabet, Vaaz ve İletişim.. Bu maddelere bazen Mantık ve İslam Mezhepleri olmak üzere iki daha ilave edilir.

Enstitümüzün Eğitimindeki Bilimsel Yöntemi:

Enstitümüzün eğitimi, yoğunlaştırılmış dönemsel kurslara dayanır. Çünkü bu kurs yöntemi, en çağdaş yöntemdir. Avrupa müslümanı için en uygun olanıdır. Nitekim Avrupa üniversitelerinin çoğu bu yönteme dayanır. Arap memleketlerinde bir kısım dini müesseseler de bu yöntemi benimsemiştir. Çünkü icazet ve onay metodu çerçevesi içinde, en kısa zamanda âlimler bu şekilde yetişir ve mezun olur

Enstitümüzün Diplomaları ve Lisans Belgeleri:

Hollanda’daki İslami Üniversite, Enstitü tarafından planlanmış 18 maddede imtihanı kazananların diplomasını kabul eder. Bu imtihanı kazanma belgeleri, eğer hadis ve Kur’anla ilgili maddeler ise kendi hocaları tarafından imzalanır. Öğrenci yukarıda anlatılan 20 maddede de imtihanı kazanınca; Üniversiteden İslami İlimler diplomasını kazanır. Daha üst bir seviyede üniversitede okuma imkânını elde eder. Enstitüde okuduğu bütün maddelerden muaf olur.

Merkezin İletişim Adresleri:

Daha fazla bilgi için bu numara ve adreslerle iletişime geçmenizi rica ederiz: Telefon: 32.489.779.926 & 32.489.356.261 Fax: 10.484.314.731 e-posta: secretaris.iesi@gmail.com.İslami İlimleri Araştırma Vakfı

İslami ilimleri araştırma vakfı

Sunuş:

İslami İlimleri Araştırma Vakfı, bir grup hayırsever iş adamları ile bazı ilim adamları tarafından 1970’de kuruldu. İstanbul Asli Hukuk Mahkemesi tarafından 20. 10. 1970 tarihli 1980/809 numaralı karar ve 1980/750 numaralı karar ile tescil edildi. 7. 8. 1971’de Resmi Gazetede yayınlandı. İstanbul, Ordu Caddesinde 210/2 numarada faaliyete başladı.

Bu vakıf, içinde kurulduğu şehrin mülkü değildir. Sadece onu kuran milletin mülkü de değildir. Belki, bu vakıf bütün irfan dünyasınındır. Onun için vakfın kapıları bütün dünyada irfan sahasında çalışan bütün birey ve kurumlara açıktır. Vakıf, bütün yardım çeşitlerine hazırdır. Hangi taraftan gelirse gelsin; şeref ve minnettarlıkla ilmi, maddi, manevi her nevi yardımı kabul etmeye müsaittir.

Bu vakıf, diğer vakıflardan hem yerel hem uluslararası ilmi tartışmalı kongre ve sempozyumları düzenlemekle ilgilidir. Öyle ki, geçen 25 yıl içinde yüksek derecede ilmi tartışmaları içeren 51 sempozyum düzenlemiştir. Bunların 12’si uluslararası niteliklidir.

Vakfın Hedefleri:

 • Seçkin âlim, mütefekkir ve araştırmacıları yetiştirmek.. Araştırma ve okuma imkânlarını temin etme ve bu imkânları ehli için çoğaltmak.
 • Bütün İslami ilim dallarında araştırmalar yapmak. Bu gibi araştırmaları desteklemek.. Araştırmacılar için yerler inşa etmek. Kütüphaneler kurmak, alimleri diğer dünya devletlerine göndermek, ilmi araştırmacılar için burs vermek, İslami ilimlerde çalışmaları teşvik için ödüller vermek.
 • Dünyadaki diğer ilmi kurumlarla irtibata geçmek; yerel ve uluslar arası kongre ve sempozyumlar düzenlemek. Araştırmacıları diğer sempozyumlara göndermek.
 • Değişik seviyelerde özel okullar kurmak. Ticari amaçlı olmayan özel üniversiteler inşa etmek.. Mevcud üniversitelere bağlı kolejler inşa etmek. Araştırma öğrencileri ve doktora yapanlara teşvik edici burslar vermek.
 • Mümkün olan bütün araçlarla ilmi kitapları yayınlamak.
 • İslami Araştırma tezlerini değerlendirmek. İyi olanları Türkçeye kazandırmak.. Ve yayınlamak.
 • Medeniyetin inşasında eski İslam âlimlerinin yüksek konumunu ve tesirlerini açıklamak.

Vakfın Bazı Yayınları:

Önemli ilmi tartışmalar içeren uluslararası kongrelerden oluşan kitaplar serisi. Bunlardan bazıları:

 • Dinde Sünnetin Yeri
 • İslam ve Demokrasi
 • İslam Dünyasında ve Türkiyede Modernizm ve Laiklik
 • 21. Yüzyılda İslam Dünyası ve Türkiye
 • Günümüzde Aile
 • AB Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi
 • Kur’an ve Sünnette Zekât
 • Namaz ve Cami

İlmi, yerel sempozyumlardan oluşan kitaplar serisi:

 • Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 1- Kur’an, Sünnet ve İlimler.
 • Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 2- Kur’an ve İlimler.
 • Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 3- Kur’an ve Ulum’ul- Kur’an.
 • Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 4- Kıraet İlimleri, Teorik ve Pratik Konular.
 • Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 5- İslam Düşüncesinde Gayb Sorunu – 1.
 • Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 6- İslam Düşüncesinde Gayb Sorunu – 2.
 • Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 7- Kur’an-ı Kerimde Sorumluluk.
 • Kur’an ve Tefsir Araştırmaları: 8- Kur’an-ı Kerimde Ehl-i Kitap.

Vakfın Kütüphanesi:

Vakfın kütüphanesi, Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak 4000 kitaba sahiptir.

Vakfın Diğer İlmi Aktiviteleri:

 1. Kur’an, Hadis ve İslam fıkhı üzerinde ilmi konferanslar.
 2. İstişare meclisleri, Cuma meclisleri.
 3. Arapça ve İngilizce Dil Kursları.

Vakfın internet sitesi:

isavvakfi.org