Önsöz


Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

İmam Abdüsselam Yasin Derneği, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiyle ortaklaşave Dayanışma

“İMAM ABDÜSSELAM YASİN’NİN NEBEVİ YÖNTEM NAZARİYESİNDE DEĞİŞİM; İÇERİĞİ, SORUNSALLARI VE TEMEL MESELELERİ”

konulu ikinci uluslararası sempozyumunu düzenleyecektir.

İstanbul-Türkiye 16-17 Ocak 2016

تحميل النسخة العربية | Download English version | Türkçe Sürümünü İndir

Genel Bilgiler:

Değişim, teorik ve pratik uzmanlık alanlarını ilgilendiren yaygın kavramlardan biridir. Hatta devlet yönetimleri, toplumsal örgütler, şirketler, hükümetler, vs. gibi kurumların çalışma planlarında bile değişimden, değişimin yol ve yöntemlerinden, şartları, sonuçları ve engellerinden bahsedildiği görülür. Son dönemlerde bu kavramın güçlü biçimde kitleleri ilgilendiren siyasi alana taşındığını görmekteyiz. Özellikle günümüz İslam dünyasında yaşanan sancılı siyasal dönüşümler ve bu süreçte değişime direnen güçlerin işlediği ve hala işlemeye devam ettiği katliamlar, yıkımlar, işkenceler, vs. acılar bağlamında bu kavramı daha sık duymaktayız.

Ancak değişim özü itibariyle Allah’ın değişmez yasasını (Sünnetullah’ı) ifade eder. Allah’ın evrendeki yasası gerek tabii ve gerekse beşeri boyutlarıyla düzenli biçimde işlerken, vahye dayalı şer’î yasası da Kitap ve Sünnet olarak ortaya çıkar. Bu yasa sorumluluk taşıyan ferdi tövbe, istiğfar, tecdidi iman olarak sürekli bir değişime sokarak yüce Allah’a yakınlık mertebelerinde yükseltirken, ümmeti de sürekli yenilenen sayısız Allah’a davet yolları ve yeryüzünde halifelik görevinin gereksinimleri noktasında sürekli bir arayışa ve değişime sevk eder.

İmam Abdüsselam Yasin (Allah rahmet eylesin), kapsayıcılığı, derinliği ve çözüm stratejisi bakımından Nebevi Yöntem’de Değişim düşüncesini bu esas üzerine oturtmuştur. Onun Nebevi Yöntem Nazariyesinde değişim, kısa süreli sosyal ya da siyasal değişimi veya hemen sonuç elde etmeyi amaçlayan şekilsel değişimi ifade etmez. Ona göre asıl değişim, ümmeti yeniden inşa etmeyi ve onu kültürel yozlaşmadan korumayı hedefleyen girift ve iradi bir eylemdir. Bu da nesiller boyu sürecek olan bir strateji geliştirmeyi zorunlu kılar. Bu strateji çerçevesinde ümmetin geniş kesimleri, değişimin yararlığı ve zorunluluğu noktasında ikna edilerek sabır ve tahammülle değişime katkı vermesi için eğitilip seferber edilmelidir. Zira değişim, içinde umutlar barındırdığı gibi bazı sancılar da taşır.

Eğer değişimden amaç, en yüksek hayat standartlarına, en konforlu konutlara ulaşmak ve diğer yandan en kalitesiz ve en düşük yaşam standartlarından kurutulmak ise böyle bir şey, değişimi zorunlu kılan içimizdeki hastalığın kaynağına dair derin bilgi sahibi olmadan mümkün değildir. İşte İmam Yasin bu gerçekliği şu sözüyle temellendirmiştir: “Değişim, uzak ve yakın geçmişte yaşadığımız çöküşün derinlemesine incelenip kavranmasıyla başlayacaktır.” (Tenvirü’l-Mü’minat I, 38).

Bu derinlik ve kapsamdaki bir değişime, zayıflık belirtisi göstermeksizin yumuşak ve ağırbaşlı olma, şiddete başvurmaksızın dik durup sağlam bir bakış açısına sahip olma dışında bir üslup uygun düşmez. Yoksa değişim için yöntem olarak şiddetin benimsenmesi, sonu pişmanlık olan bir acelecilikten, oturmamış kişilikten, tecrübesizlikten ve dar görüşlülükten kaynaklanan bir hamakattır.

* Nebevi Yöntem nazariyesinde “değişim” mefhumunun detaylı tarifi nedir?

* Değişimi yöneten egemen düşünce nedir?

* Nebevi Yöntem nazariyesinde değişimin stratejik parametrelerini tespit etmek mümkün müdür?

* Söz konusu edilen değişim, nereden başlar ve nerede biter?

* Bunun mertebeleri ve dinamikleri nelerdir?

* Nebevi Yöntem felsefesinde değişim önerisinde ferdin yeri nedir?

* Kadının yeri nedir?

* Nebevi Yöntem’de değişimin şartları nelerdir? Engeller ve bu engelleri aşama yolları nelerdir?

İşte bu ve benzer sorulara cevap aramak maksadıyla İmam Abdüsselam Yasin Derneği, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiyle ortaklaşa, ve İslami İlimler Araştırma Vakfı ISAV ve Medeniyet İlim Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın katkılarıyla

“İMAM ABDÜSSELAM YASİN’İN NEBEVİ YÖNTEM FELSEFESİNDE DEĞİŞİM; İÇERİĞİ, SORUNSALLARI VE TEMEL MESELELERİ”

konulu ikinci uluslararası sempozyumunu düzenlemeyi uygun görmüştür. Dernek düzenleyeceği bu uluslararası sempozyumunu akademisyen araştırmacıların, bilginlerin ve düşünürlerin bir araya gelerek aşağıdaki konu başlıkları çerçevesinde hazırladıkları bilimsel tebliğleriyle bu gibi sorunları müzakere ve münakaşa edebilecekleri uygun bilimsel bir ortam olmasını dilemektedir.

SEMPOZYUMUN KONU BAŞLIKLARI

1. İmam Abdüsselam Yasin’ın (r.aleyh) Nebevî Yöntem Nazariyesinde Değişim kavramı ve felsefesi

2. İmam Abdüsselam Yasin’ın (r.aleyh) Nebevî Yöntem Nazariyesinde Değişimin merkezinde insanın yer alması.

3. İmam Abdüsselam Yasin’ın (r.aleyh) Nebevî Yöntem Nazariyesinde Değişimin Sorunsalları (Psikolojik Engeller, Fikri Engeller, Eğitimsel Engelleri, Toplumsal Engeller, Siyasal Engeller).

4. Nebevî Yöntem Nazariyesinde değişimin stratejik boyutları (Müslüman topluluk, Misak/Toplumsal Sözleşme, Bölgesel Devlet, İslam Hilafeti)

5. Nebevî Yöntem Nazariyesinde değişime konu meseleler (Değişimde Kadın Sorunu, Muhalefetin Yeri, Siyasal Değişim, Eğitimsel Değişim, Sosyal Değişim)

Sempozyum Dilleri:

* Türkçe

* Arapça

* İngilizce

Bildiri Özellikleri:

1. Sayfa Boyutları

Üstten ve alttan 2,5 cm

Sağdan 3 cm

Soldan 2cm

2. Yazı Karakteri ve Boyutu:

Word programı kullanılmalıdır.

Türkçe Bildirilerde font Times New Roman olmalıdır.

Ana metin 16 punto ve kalın, dipnot 14 punto, ana başlık 18 punto ve kalın, alt başlıklar 16 punto ve kalın olmalıdır.

3. Dipnot gösterme

Ayetlerde, sure adı ve ayet numarası verilmeli ve araya üst üste iki nokta konmalıdır. (Bakara: 2)

Hadislerde müellif adı, eser adı, kitap, bab ve hadis numarası verilmelidir.

Diğer kaynaklar şu şekilde verilmelidir:

İlk defa kaynak göstermede müellif adı ve eser adı tam verilmelidir. Sonra s ırasıyla, -varsa- muhakkik adı, basım yeri, naşir, baskı tarihi, cilt ve sayfa numaraları verilmelidir. (Yasin, Abdüsselam, Tenvirü’l-Mü’minât, Beyrut, Darü Lübnan, 1.bsk. 2003, I, 8.

Aynı eserin ikinci defa kaynak gösterilmesi halinde müellifin ve eserin kısa adları, cilt ve sayfa numaraları zikredilir. (Yasin, Tenvirü’l-Müminat, I, 8)

Dipnotlar her sayfa sonuna diğer sayfalardan bağımsız olarak konmalıdır.

Aynı esere yapılan sonraki dipnot atıflarında müellifinin ismi, kitabın kısa adı, cilt ve sayfa numaralarının verilmesi yeterlidir. (Örnek: Yasin, Tenvir, I, 8)

- Dipnot numaraları ilgili sayfayla sınırlı kalacak, tebliğ boyunca aynı sıra devam etmeyecektir.

4. Tebliğlerin başı ve sonu:

- Tebliğ başlığının hemen altına tebliğ sahibinin tam adı, çalıştığı kurum ve elektronik postası yazılmalıdır.

- Tebliğin ana düşüncesi, ilmi değeri, ele alınan temel hususlar, yöntem ve ulaşılan en önemli sonuçları içeren bir önsöz yazılmalıdır.

- Tebliğ ulaşılan en önemli sonuçları ve varsa önerileri içeren bir sonuç yazılmalıdır.

- Tebliğin sonuna müellif adlarına göre alfabetik bir kaynakça konmalıdır.

- Tebliğin hacmi, dipnotlar ve kaynakçayla birlikte 5000 kelimeden az, 10000 kelimeden fazla olmamalıdır.

Sempozymla İlgili Tarihler

* Tebliğ özetlerinin kabul edileceği son tarih, 15 Mayıs 2015

* Kabul edilen özetlerin ilan tarihi, 30 Mayıs 2015

* Tebliğlerin teslim tarihi 27 Eylül 2015

* Tebliğlerin değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi 10 Kasım 2015

* Son tashihleri yapılan tebliğlerin teslim tarihi 22 Kasım 2015

* Allah’ın izniyle sempozyum tarihi 16-17 Ocak 2016

Seçim yöntemi:

* Tüm başvurular bilimsel komite tarafından gözden geçirilecektir.

* Yorumcular özgünlük, anlam, sağlamlık, açıklık, ve konuyla olan ilişki gibi kriterler üzerinde başvuruları değerlendirecektir.

* Kabul olan evraklar yayın için seçilecektir.

* Katılımcılar İmam Abdessalam Yassine bütün yazılarını kapsayan online ansiklopedi Siraj'a başvurabilirler; Bu anseklopedi aşağıda verilen bağlantıdan indirilebilir siraj.net

Özetler ve Evraklar aşağıda verilen e-postaya gönderilmesi gerek : scientificommitte@yassine.org

Seyahat ve Konaklama Fonları:

* Katılımcıların seyahat ve konaklama masrafları tarafımızdan karşılanacaktır.Hiçbir kayıt ücreti yoktur.

* Tüm başvurular bilimsel komite tarafından gözden geçirilecektir.

Başvuru Formu:

adı soyadı: ....................................................................................

ünvan: .........................................................................................

branş: ..........................................................................................

uzmanlık alanı: ............................................................................

çalıştığı kurum: .........................................................................

ülke: .............................................................................................

mail: ............................................................................................

ülke kodu ile telefon numarası: ...................................................

Researchs and Publications: ......................................................

araştırmalar ve yayınlar: ...............................................................

sunumun konusu: .......................................................................

ana konu: ....................................................................................

özet: ............................................................................................